Bidjar

Bu kategoride ?ran'dan orijinal Bidjar hal?lar?n? ve daha sonra da Hindistan'da dokunmu? hal?lar? bulacaks?n?z. Orijinal Bidjar hal?s? ?ran'?n Kirman?ah eyaletine ba?l? olan Bidjar ?ehrinde ve �evresindeki k�ylerde dokunmu?tur. G�n�m�zde, bunlar d�nyan? en pop�ler hal?lar?d?r. Dokuma esnas?nda kullan?lan e?irme bi�imi ve ?slak y�n kullan?m?yla par�a par�a yap?lan dokuma hal?ya ola?an�st� bir dolgunluk ve dayan?kl?l?k kazand?rmaktad?r. Bidjar hal?lar? sadece erkekler taraf?ndan dokunur. E?rilme ve �rg� pamuktan yap?lmakta, taft ise y�ksek kalite K�rt Da? y�n�nden yap?lmaktad?r. Hint Bidjarlar? da Hint ?irketleri taraf?ndan farkl? kalitelerde el yap?m? olarak �retilmektedir. Hint Bidjarlar? orijinal Bidjar hal?s?na uygun fiyatl? bir alternatiftir. A?a??daki resimler sadece tasar?m �rneklerini temsil etmektedir.